Privacyverklaring

Privacyverklaring

MaxCar Holding BV, gevestigd aan De Tramweg 1 te 6121 RX Born, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. MaxCar Holding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
MaxCar Holding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • Btw nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via servicedesk@cfg.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken                     
MaxCar Holding verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het gaat dan over:                                                                                                 

 • Klanten en leveranciers met als grondslag de uitvoering van een opdracht: administratieve doeleinden, uitnodigingen, communicatie over de opdracht, uitvoering van een opdracht. Denk hierbij aan het aanmelden van uw voertuig bij importeur en RDW en het afhandelen van uw betaling en/of leasecontract.
 • Potentiele klanten cq. prospects, stakeholders en geïnteresseerden met als grondslag de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via koppeling op social media (bijv. LinkedIn): informatieverstrekking in de vorm van een nieuwsbrief, uitnodiging en/of gerichte contacten.
 • Nieuwsbrief abonnees met als grondslag de aanmelding voor de nieuwsbrief: het informeren van de persoon door middels van nieuwsuitingen. Denk hierbij aan een commerciele informatie, technische informatie, branche-informatie en informatie over veiligheid.
 • Medewerkers met als grondslag een arbeidsovereenkomst: administratieve doeleinden, uitnodigingen en communicatie om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • MaxCar Holding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MaxCar Holding BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MaxCar Holding) tussen zit. MaxCar Holding gebruikt computerprogramma’s en -systemen voor commerciele, financiele en administratieve verwerkingen. Commerciele software voor planning, rapportage en opvolging van contactmomenten van onze adviseurs bij klanten en prospects. Werkplaatssoftware voor facturatie van onze service activiteiten naar onze klanten. Financiele software voor de financiele administratie van het bedrijf. Office software voor correspondentie en emailing naar onze klanten, prospects, medewerkers en leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MaxCar Holding BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

n.a.w. en bankgegevens van klanten: 10 jaar of zolang er zakelijk leveringen plaatsvinden;

 • persoonsgegevens van prospects: gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect of stakeholder;
 • persoonsgegevens medewerkers: 7 jaar na beëindiging dienstverband;
 • persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees: zolang men aangemeld blijft;
 • persoonsgegevens sollicitatiebrief en CV met persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MaxCar Beheer BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld indien de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. MaxCar Holding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MaxCar Holding uw persoonsgegevens aan importeurs van de producten die wij aan u hebben geleverd, en die wij officieel vertegenwoordigen. Dit doen wij in het kader van de voertuig garantie-aanmelding en ten behoeve van meldingen vanuit de importeur naar de gebruiker in het kader van productaansprakelijkheid. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MaxCar Holding BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MaxCar Holding en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@cfg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MaxCar Holding BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle medewerkers die namens MaxCar Holding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust telefonisch of schriftelijk contact met ons op, of stuur een email naar servicedesk@cfg.nl. MaxCar Holding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Contactgegevens
Websites: https://www.cfg.nl  https://www.buca.nl  https://www.strator.nl 
Adres: De Tramweg 1, 6121 RX Born  Telefoon: 046-4429999  Email: servicedesk@cfg.nl