Zero Emissie zones

De Zero-emissies komen eraan

De tijd dat duurzaam een modewoord of een marketingtool was is al lang voorbij. Verantwoordelijkheid voor hetgeen we achterlaten voor volgende generaties zal eenieder moeten nemen. Middels de nodige Internationale verdragen en nationale convenanten worden bakens uitgezet in de richting waarheen eea moet gaan. De nationale en regionale overheid speelt een belangrijke rol in de invulling ervan.

CO2 (koolstofdioxide of kooldioxide) is één van de belangrijkste broeikasgassen mede-verantwoordelijk voor de verandering van het globale klimaat.

NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2, en draagt bij aan de verzuring van het milieu en lokale luchtvervuiling.

PM10 is fijnstof, hieronder vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof en is bij inademing schadelijk voor de gezondheid.

De netto potentiële CO2 reductie van een aantal alternatieve brandstoffen:

  • Biodiesel puur: 38% 
  • Biodiesel 5% gemixt: 2%
  • Aardgas: 9-20%  
  • Biogas: 76%

De Zero-emissies komen eraan

Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 28 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling. 

Op deze site lees je waar de zones komen, vanaf wanneer ze ingaan, voor wie ze gelden en hoe ondernemers zich het beste kunnen voorbereiden op de komst van de ZE-zones.

Meer informatie voor bedrijven
Stappenplan elektrisch rijden